naar het TransVer.net startscherm
      donderdag, 03 december 2020


  naar de hoofdpagina
    ©  2020 TransVer.net              Nederland

 TransVer Internet Services

 

 Bouw en beheer van websites

 vorige pagina


  Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden TransVer Internet Services, hierna te noemen TransVer.

1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen TransVer en opdrachtgever, met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk vooraf door TransVer schriftelijk akkoord is gegaan met toepassing daarvan.

2. Offerte en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Offertes met daarin genoemde prijsopgaven en/of leveringstermijnen zijn, zolang TransVer de volledig te vertalen en/of te bewerken tekst van opdrachtgever nog niet inhoudelijk heeft kunnen beoordelen, vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen of aangepast.
2.2 De overeenkomst komt voor opdrachtgever tot stand op het moment dat opdrachtgever de opdracht verstrekt. Het moment van opdrachtverstrekking is het moment dat opdrachtgever de vertaalopdracht verzendt naar of verstrekt aan TransVer. Verzending van de vertaalopdracht kan per post, maar geschiedt ook door het indrukken van de button op de website met de naam "Verzend opdracht", waarbij de verzender aangeeft geen prijs te stellen op een offerte vooraf door middel van de 'eerst een offerte'-vinkboxjes.
2.3 Ter bevestiging van de opdrachtverstrekking door opdrachtgever zendt TransVer een e-mail aan opdrachtgever. Ontbreken van deze e-mail doet geen afbreuk aan totstandkoming van de overeenkomst aan de zijde van opdrachtgever. Deze e-mail van TransVer effectueert de totstandkoming van de overeenkomst aan de zijde van TransVer.
2.4 TransVer beschouwt als opdrachtgever degene die de opdracht aan TransVer heeft verstrekt, tenzij hij of zij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en/of voor rekening van een derde en mits hij of zij naam en adresgegevens van deze derde heeft vermeld.

3. Levertermijn en tijdstip van levering
3.1 De overeengekomen levertermijn is een streeftermijn, waarvoor TransVer al het mogelijke doet om die te behalen. TransVer is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering door uitzonderlijke omstandigheden toch niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
3.2 Bij onverhoopte overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op opdrachtuitvoering niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. TransVer is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
3.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het tijdstip van verzending van TransVer per e-mail, of indien van toepassing, per post of koerier.

4. Wijziging of intrekking van een opdracht.
4.1 Indien opdrachtgever na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard, dit alleen ter beoordeling van TransVer, aanbrengt, dan behoudt TransVer zich het recht voor om de leveringstermijn(en) en/of het honorarium aan de aangebrachte wijzigingen aan te passen.
4.2 Eventuele wijzigingen in de opdracht, leveringstermijnen en honorarium na totstandkoming van de overeenkomst worden na acceptatie door TransVer per e-mail bevestigd aan opdrachtgever.
4.3 Indien een verstrekte opdracht door opdrachtgever wordt ingetrokken, is opdrachtgever gehele betaling verschuldigd van het overeengekomen bedrag, tenzij TransVer aangeeft dat een reductie kan worden toegepast. De omvang van de eventuele reductie is alleen ter beoordeling van TransVer.

5. Deskundige uitvoering van opdrachten, geheimhouding
5.1 TransVer verplicht zich naar opdrachtgever zorg te dragen voor deskundige uitvoering van vertaalopdrachten naar TransVer's beste weten en kunnen.
5.2 Onverminderd de verantwoordelijkheid van TransVer voor deskundige uitvoering van opdrachten, heeft TransVer het recht voor deze uitvoering derden, d.w.z. zelfstandig opererende en deskundige vertalers, in te schakelen. De keuze van een of meerdere externe vertalers voor een specifieke (deel)opdracht zal TransVer, op grond van opgedane ervaring en kennis van de vertalersmarkt, naar beste weten en kunnen, zo goed mogelijk rekening houdend met de aard van de vertaalopdracht, verrichten.
5.3 TransVer zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen. TransVer zal ingeschakelde externe vertalers eveneens wijzen op hun plicht tot vertrouwelijke behandeling van informatie en verkregen documentatiemateriaal. TransVer kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onverhoopte schending van de geheimhoudingsplicht door derden.

6. (Standaard)honorarium en betaling
6.1 Het standaardhonorarium is in beginsel gebaseerd op een woordtarief en wordt berekend aan de hand van het aantal woorden in de vertaalde tekst (doeltekst) vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde tarief per woord, tenzij door TransVer met opdrachtgever anders wordt overeengekomen. De van toepassing zijnde tarieven staan vermeld op de website www.transver.net dan wel in de betreffende offerte.
6.2 TransVer verhoogt het bovengenoemde standaardhonorarium met toeslag(en), indien de te vertalen tekst extra bewerkelijk is, van bijzondere of vakspecialistische aard, zeer spoedeisend (sneller dan de snelle standaardleveringstermijn) dient te worden vertaald, of anderszins meer kosten noodzaken dan TransVer in redelijkheid had mogen verwachten.
6.3 Facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden voldaan.
6.4 Alle buitengerechtelijke incassokosten in geval van niet tijdige betaling zijn voor rekening van opdrachtgever.

7. Reclames en Geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over geleverde vertalingen zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 10 dagen na levering, aan TransVer schriftelijk kenbaar te maken. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever in geen geval van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid of deugdelijkheid van een vertaling, duidelijk breder dan polemiek over de meest optimale, c.q. beste vertaling van één of enkele woorden, in twijfel trekt zal TransVer via betreffende externe vertaler commentaar leveren. Indien TransVer aannemelijk maakt dat de gegeven vertaling wel deskundig is uitgevoerd, is TransVer gerechtigd kosten van extra uren bij opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Indien de klacht (gedeeltelijk) gegrond is, wordt door TransVer alles gedaan het geleverde in overleg met opdrachtgever met spoed deskundig te verbeteren, dan wel zal, indien opdrachtgever hier voorkeur aan geeft, gedeeltelijke, maximaal volledige, reductie op het overeengekomen honorarium worden verleend. Alles gericht op het bereiken van een voor alle partijen redelijke oplossing.

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 TransVer kan door opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan TransVer toerekenbare tekortkoming. TransVer is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium van de desbetreffende opdracht.
8.2 Voor verkeerde vertaling van dubbelzinnigheid in bepaalde tekstonderdelen in de brontekst kan TransVer nooit aansprakelijk worden gesteld.
8.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico´s behelst voor letselschade blijft geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
8.4 Opdrachtgever wordt geacht voor hem of haar belangrijke of wezenlijke items in een door TransVer opgeleverde vertaling, zoals geldbedragen, waardegetallen en/of belangrijke contractuele condities van partijen in contracten en medische gegevens op juistheid te checken, aangezien TransVer naar beste weten en kunnen vertalingen verzorgt, doch in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor (gevolg)schade veroorzaakt door een menselijke vertaalfout in bovenbedoelde items.
8.5 TransVer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door opdrachtgever ter beschikking gestelde documenten. TransVer is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie, internet en moderne telecommunicatiemiddelen.
8.6 De opdrachtgever vrijwaart TransVer tegen alle aanspraken van derden gerelateerd aan beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, alsook op het gebruik door derden van het geleverde.

9. Ontbinding
9.1 TransVer is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement van opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. TransVer kan alsdan onmiddellijke voldoening van het haar toekomende vorderen.
9.2 Indien TransVer door omstandigheden die niet voor haar rekening komen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft TransVer zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, of andere omstandigheden waarop TransVer geen invloed kan uitoefenen.

10. Auteursrechten
10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt TransVer het auteursrecht op door de vertaler vervaardigde vertalingen.

11. Toepasselijk recht
11.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en TransVer is Nederlands recht van toepassing. Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal prevaleert de Nederlandse tekst.
11.2 Alle geschillen zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.

12. Wijziging algemene voorwaarden
12.1 TransVer is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden zonder nadere aankondiging te wijzigen, doch zal immer zorg dragen voor juiste verstrekking van de algemene voorwaarden op verzoek, alsmede uiting geven aan de algemene voorwaarden op de website https://www.transver.net. vorige pagina

   sitemap TransVer.net is eigendom van Roelie and Roel Morsink